Zásady zabezpečení a povinnost mlčenlivosti pro pracovníky a smluvní partneryPokud spolupracujete s naší společností - společnost PORT LINGUA s.r.o., IČ: 274 14 451, se sídlem Soborská 1301/6, 160 00 Praha 6, zapsaná v OR vedeném MS v Praze pod sp. zn. C 116030 (dále jen „společnost“), jste povinni dodržovat následující zásady a povinnost mlčenlivosti za účelem ochrany věcí, práv či jiného obsahu, který je předmětem spolupráce nebo se kterým se v rámci spolupráce dostanete do kontaktu (společně dále označen jen jako „obsah“). Uzavřením jakéhokoliv právního vztahu (závazku) s naší společností jste povinen / povinna a zavazujete se konkrétně k tomuto:

 1. zavést vhodná technická opatření a organizačních opatření tak, aby byla zajištěna ochrana obsahu a aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající riziku neoprávněného přístupu k obsahu nebo k jakémukoliv jeho zneužití neoprávněnou osobou nebo k jinému neoprávněnému zásahu, zpřístupnění, ztrátě či náhodnému pozměňování obsahu apod.; a dále zajistit testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických i organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti;
 2. uchovávat obsah v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k němu nebo k jakémukoliv zneužití neoprávněnou osobou nebo k jinému neoprávněnému zásahu, zpřístupnění, ztrátě či náhodnému pozměňování obsahu;
 3. zaručit, že k obsahu bude mít přístup pouze úzký, pečlivě zvolený okruh oprávněných pracovníků/zaměstnanců, kteří byli prověřeni z hlediska bezúhonnosti a kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti;
 4. na žádost sdělit společnosti, jakými technickými prostředky budete provádět svou činnost a jaké organizační kroky jste přijal/a s cílem zabezpečit obsah, a doložit správu přístupových práv, podle které má k obsahu přístup příslušná pověřená osoba jen v nezbytném rozsahu pro výkon své činnosti;
 5. provádět jakékoliv činnosti s obsahem pouze na základě doložených pokynů společnosti, tj. na základě, pro účely plnění a způsobem dle dohody upravující spolupráci, vyjma případu, kdy máte k obsahu další povinnosti plynoucí z práva EU nebo práva ČR, v takovém případě jste povinen/povinna předem informovat o takové povinnosti;
 6. zohlednit povahu činností s obsahem a být společnosti nápomocen při výkonu povinnosti společnosti;
 7. nezapojit do činnosti s obsahem žádný další subjekt bez předchozího písemného souhlasu společnosti;
 8. umožnit společnosti kdykoliv kontrolovat plnění a dodržování kteréhokoliv z ustanovení týkajících se dodržování bezpečnosti, ochrany obsahu a povinnosti mlčenlivosti; podniknout okamžité kroky k zabránění dalšímu šíření v případě, že dojde k nedovolenému zpřístupnění obsahu; v případě porušení zabezpečení či opatření bez zbytečného odkladu informovat společnost;
 9. v případě ukončení spolupráce se společností obsah, jeho kopie, popřípadě jakékoliv jeho záznamy či evidence pořízené v listinné podobě nebo na nosičích dat či jiných (elektronických) médiích, vrátit společnosti anebo nevratně likvidovat (vymazat a dále již nezpracovávat), a to dle pokynu společnosti nejpozději do 3 pracovních dní ode dne účinnosti ukončení spolupráce anebo splnění smlouvy.

Veškeré povinnosti a závazky trvají i po skončení spolupráce!


Informace ke zpracování osobních údajů

 1. Základní informace pro subjekty údajů

  Totožnost a kontaktní údaje správce:

  Pokud pracujete nebo jinak spolupracujete se společností PORT LINGUA s.r.o., IČ: 274 14 451, se sídlem Soborská 1301/6, 160 00 Praha 6, zapsaná v OR vedeném MS v Praze pod sp. zn. C 116030, je společnost správcem Vašich osobních údajů.

  Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s dalšími právními předpisy.

  Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete nás kontaktovat na adrese sídla (viz výše) nebo elektronicky na e-mailu na: info@portlingua.cz. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

  Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů:

  Účelem a právním základ pro zpracování Vašich osobních údajů je zejména splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, přičemž za žádost máme Váš zájem směřující k uzavření smlouvy s naší společností. V souvislosti s tím také pro účely splnění právní povinnosti, která se na společnost jako na správce vztahuje (zejména daňové povinnosti), a případně rovněž za účelem našeho oprávněného zájmu, kterým může být přímý marketing, tedy nabídka našich služeb, případně určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků.

  Kategorie dotčených osobních údajů a jejich zdroje:

  Osobní údaje, které zpracováváme: Jméno, příjmení, tituly, adresa (kontaktní, trvalého pobytu), země (stát), rodné číslo, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní spojení, fakturační údaje, identifikační číslo osoby, DIČ a případně další údaje pro účely plnění smluvního vztahu.

  Osobní údaje získáváme jen od Vás. Osobní údaje, které zpracováváme pro účely plnění právních povinností na základě uzavřené smlouvy, jsou zákonným požadavkem. Osobní údaje, které je nutné uvést do smlouvy, jste povinen/povinna poskytnout, neboť bez jejich poskytnutí by vznikla nemožnost uzavření a plnění smlouvy.

  Příjemci osobních údajů:

  Příjemci osobních údajů, jejichž plnění souvisejí s naší činností, jsou smluvní partneři (klienti a dodavatelé), a to vždy pouze v takovém rozsahu osobních údajů, který je nezbytně nutný pro daný úkol, a při dodržení zásad bezpečnosti, ochrany osobních údajů a mlčenlivosti. Některé z těchto osob, např. účetní, jsou či mohou být tzv. zpracovateli osobních údajů.

  Doba zpracování osobních údajů:

  Osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytnou pro příslušný účel zpracování. V případě uzavření smlouvy se jedná o dobu trvaní smluvního vztahu a dále o dobu, kdy existuje povinnost správce ke zpracovávání údajů anebo se mění právní důvod i účel zpracování údajů a v takovém případě je správce povinen (a oprávněn) zpracovávat údaje i po dobu trvání takové povinnosti, resp. po dobu trvání takového právního důvodu (např. uchování daňových a účetních záznamů).

 2. Práva subjektu údajů (osoby, jejíž údaje jsou zpracovávány):
  • právo na informace o zpracovávaných osobních údajích, a to získaných od subjektu údajů i jinak než od subjektu údajů;
  • právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo od správce získat informace, zda a v jakém rozsahu a jakým způsobem jeho údaje zpracovává;
  • právo na opravu – nepřesné či neúplné osobní údaje se opraví, resp. doplnění na základě žádosti subjektu údajů, na základě informace z jiných zdrojů a dále se pravidelně, nejméně 1x ročně, aktualizují;
  • právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo na likvidaci svých údajů na svou žádost, pokud nejsou naplněny výluky z tohoto práva;
  • právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na omezení zpracování svých údajů na svou žádost, pokud nejsou naplněny výluky z tohoto práva;
  • právo být informován o opravě nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů – správce nezpracovává osobní údaje automatizovaně, a proto toto právo nemůže ani není povinno zajistit;
  • právo vznést námitku (proti zpracování osobních údajů);
  • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování – správce neprovádí taková rozhodnutí ani profilování;
  • právo podat stížnost správci nebo dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  Výše uvedená práva subjektů údajů mohou být dotčena výjimkami a omezeními stanovenými právními předpisy o ochraně osobních údajů a případně ustanoveními jiných právních předpisů, kterými je správce povinen se řídit.

 
 
 
© copyright portlingua 2017